Điều khoản

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ conjoineddreams.net.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của conjoineddreams.net, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của conjoineddreams.net dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của conjoineddreams.net hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng conjoineddreams.net ngay lập tức.

2. TRUY CẬP conjoineddreams.net
conjoineddreams.net bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà conjoineddreams.net cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của conjoineddreams.net mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của conjoineddreams.net, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho conjoineddreams.net là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho conjoineddreams.net thông qua Website conjoineddreams.net được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của conjoineddreams.net.

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của conjoineddreams.net bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của conjoineddreams.net. Bạn đồng ý thông báo cho conjoineddreams.net ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.

conjoineddreams.net có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi conjoineddreams.net, bất cứ lúc nào theo quyết định của conjoineddreams.net mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của conjoineddreams.net cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website conjoineddreams.net ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của conjoineddreams.net.

4. THƯƠNG HIỆU
Bạn không được sử dụng thương hiệu conjoineddreams.net, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của conjoineddreams.net. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên conjoineddreams.net không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với conjoineddreams.net.

5. HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM
Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của conjoineddreams.net cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của conjoineddreams.net cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.